Veličina slova +A        -a

Vesti

Društvo je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize, a u cilju ostvarivanja kvalitetnije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i socijalizacije osoba sa invaliditetom.

 

Ljubiša Jovanović
predsednik društva
tel: 064/14-26-613

 

 

 

Olivera Nastić
sekretar društva
tel: 064/156-04-09

 

 

Opšti podaci o društvu

Društvo za cerebralnu paralizu Čukarica okuplja invalide sa posledicama cerebralne i dečije paralize sa opštine Čukarica. Ima registrovanih oko 120 članova. Sedište društva je na adresi Poručnika Spasića i Mašere 22a. Inicijativa za osnivanje Društva pokrenuta je 1978. godine. Iste godine održana je osnivačka skupština. Osnivači društva su bili roditelji dece sa posledicama cerebralne paralize, dečje paralize i plegije, stručni saradnici (fiziotarapeuti i fizijatri), kao i jedan broj osoba sa invaliditetom.

Misija i ciljevi

Društvo je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize, a u cilju ostvarivanja kvalitetnije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i socijalizacije osoba sa invaliditetom. Osnovni ciljevi su:

- Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica;

- Stvaranje okruženja bez arhitektonskih barijera;

- Uvođenje socijalnog modela invalidnosti;

- Podizanje svesti lokalne zajednice;

- Stvaranje pozitivnog imidža u javnosti.

- Saradnja sa institucijama na teritoriji opštine Čukarica (Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Crveni krst, škole ...)

- Saradnja sa srodnim organizacijama na teritoriji opštine, grada kao i u zemlji i u inostranstvu.

Organizaciona struktura

Članovi društva mogu biti sve osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize koji žive na teritoriji opštine Čukarica.

Organi društva su:

- Skupština i

- Nadzorni odbor.

Skupština je najviši organ Društva i nju čine svi registrovani članovi društva. Održava se jednom godišnje i saziva je upravni odbor.

Organi skupštine su:

- Upravni odbor

Upravni odbor koji bira skupština ima za cilj da rukovodi aktivnostima društva u cilju efikasnijeg ostvarivanja plana i programa. Sastoji se od 7 članova sa mandatom od 4 godine. Sprovodi odluke Skupštine i druge poslove utvrđene Statutom Društva.

- Nadzorni odbor

Nadzorni Odbor je samostalni organ društva koji se sastoji od 3 člana sa mandatom od 4 godine. sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje i tom prilikom podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Društva.